Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HONESTE SP. Z O.O.
działającej pod adresem elektronicznym https://www.honeste.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DEFINICJE POJĘĆ

USŁUGODAWCA – Honeste sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000409781, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, NIP: 676-245-26-43 z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 39-40/7, 31-O13 Kraków.

USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Usługodawcy umożliwiający utworzenie Konta.

ZNAK – przedstawiony w formie graficznej znak towarowy zgłoszony przez Usługodawcę do rejestracji w Urzędzie Patentowym (nr zgłoszenia Z.396992), zwany w dalszej części Regulaminu „Znakiem”.

UMOWA UPOWAŻNIAJĄCA DO UŻYWANIA ZNAKU – umowa zawierana przez Honeste sp. z. o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000409781, a przedsiębiorcą zwanym Użytkownikiem Znaku.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I : Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ II : Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

ROZDZIAŁ III : Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • Warunki założenia Konta
 • Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przeprowadzeniu audytu witryny internetowej Usługobiorcy
 • Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu na adres Usługobiorcy biuletynu „Newsletter”
 • Warunki korzystania z usługi „zakupy z rabatem”
 • Warunki korzystania z usługi „dodaj opinię”

ROZDZIAŁ IV : Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu biuletynu „Newsletter”.

ROZDZIAŁ V : Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

ROZDZIAŁ VI : Dane osobowe

ROZDZIAŁ VII : Postanowienia końcowe

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej https://www.honeste.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

USŁUGOBIORCÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

ROZDZIAŁ I: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej www.honeste.pl usługi drogą elektroniczną polegające na:

 • – prowadzeniu Konta,
 • – przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy,
 • – przesyłaniu biuletynu “Newsletter”,
 • – korzystania z usługi „zakupy z rabatem”,
 • – dodawaniu opinii na stronie internetowej Usługodawcy

ROZDZIAŁ II: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 • 1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.
 • 2. Korzystanie ze strony internetowej Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  • b) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  • c) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  • d) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  • e) Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  • f) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
  • g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

ROZDZIAŁ III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunki założenia Konta

 • 1. Aby założyć Konto należy nacisnąć ikonę „Załóż konto”, która znajduje się w prawym górnym rogu strony internetowej.
 • 2. Na skutek wykonanych czynności o których mowa pkt. 1 Usługobiorca zostaje przekierowany na stronę, gdzie należy kliknąć na „Cennik i Rejestracja”
 • 3. Następnie system automatycznie przenosi Usługobiorcę na stronę, gdzie należy kliknąć w ikonę „Zamów Honeste”
 • 4. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt. 3 Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę na której znajduje się Formularz Rejestracji.
 • 5. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  • – e-mail,
  • – Imię i Nazwisko,
  • – Hasło/Powtórzenie Hasła,
  • – Firmę,
  • – Adres URL,
  • – Formę prawną prowadzonej działalności,
  • – NIP,
  • – Telefon,
  • – Adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy (ulica/nr, kod pocztowy, miasto),
  • – Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, e-mail).
 • 6. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zgodnie z wymaganymi danymi należy uzupełnić ikonę „wpisz kod z obrazka” zgodnie z wyświetlonym powyżej ciągiem znaków.
 • 7. Po wykonaniu powyższych czynności należy kliknąć na check-box „Wyrażam zgodę na założenie konta” i akceptuję warunki Regulaminu („wraz z linkiem do strony”)
 • 8. Nad adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym jest wysyłana automatycznie wygenerowana wiadomość o konieczności potwierdzenia linku znajdującego się w treści wiadomości, która będzie stanowiła o potwierdzeniu założenia Konta.
 • 9. Po kliknięciu na wskazany w treści e-mail link, Usługobiorca zostaje przekierowany na stronę Honeste, gdzie otrzymuje informację, iż Konto zostało utworzone. Ponadto potwierdzenie utworzenia Konta zostaje przesłane na adres e-mail Usługobiorcy.
 • 10. Korzystanie z Konta przy każdym ponownym logowaniu wymaga podania: loginu i hasła.
 • 11. Konto nieaktywne przez okres 1 miesiąca od momentu jego założenia podlega usunięciu.
 • 12. Usługa polegająca na prowadzeniu Konta jest bezpłatna.

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy

Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy należy wykonać następujące czynności:

 • I. ZAŁOŻENIE KONTA – zgodnie z warunkami Rozdziału III niniejszego Regulaminu zatytułowanego „Warunki założenia Konta”
 • II. WGRANIE DOKUMNETÓW I LOGO FIRMY
  • 1. W celu wgrania dokumentów należy zalogować się na Konto przy pomocy loginu i hasła.
  • 2. Następnie wybrać zakładkę „Dokumenty” i kliknąć ikonę „Nowy dokument”.
  • 3. Kolejno należy z dysku urządzenia niezbędnego do korzystania ze strony internetowej wgrać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w jednym z podanych formatów: PDF, JPG,PNG, TXT, DOC.
  • 4. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt. 3 należy kliknąć na ikonkę „Wyślij”.
  • 5. Procedura wgrania logo firmy jest analogiczna z procedurą wgrania dokumentów.
 • III. ZLECENIE AUDYTU
  • 1. Aby zawrzeć umowę o świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy należy zalogować się na utworzone przez Usługobiorcę Konto na stronie www.honeste.pl oraz dokonać zamówienia poprzez kliknięcie zakładki „ZAMAWIAM AUDYT”.
  • 2. Po wykonaniu tej czynności na adres e-mail Usługobiorcy wysyłana jest automatycznie wygenerowana wiadomość zatytułowana „Przyjęto zamówienie” .
  • 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną polegającej na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy.
  • 4. Audyt strony internetowej przeprowadzany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wynik audytu jest wysyłany na adres e-mail Usługobiorcy.
  • 5. Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy ma charakter odpłatny w przypadku niespełnienia warunków do korzystania ze Znaku Honeste w terminie 14 dni od dnia przesłania wyniku audytu na e-mail Usługobiorcy. Opłata w takim przypadku wynosi 300 zł netto i stanowi zryczałtowany koszt nakładu pracy prawnika związany z przeprowadzonym audytem.
  • 6. Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy ma charakter nieodpłatny w przypadku spełnienia przez Usługobiorców warunków do korzystania ze Znaku Honeste w terminie określonym w pkt. 5 i wchodzi w skład opłaty rocznej upoważniającej do używania Znaku.
  • 7. Umowa polegająca na przeprowadzeniu audytu strony internetowej Usługobiorcy zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania na adres Usługobiorcy wyniku audytu.

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu na adres Usługobiorcy biuletynu „Newletter”

Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu na adres Usługobiorcy biuletynu „Newletter” jest wyrażenie zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie check-boxa o treści „Chcę otrzymywać biuletyn informacyjny Honeste”.
Aktywowanie usługi możliwe jest w momencie zakładania Konta.

Warunki korzystania z usługi „zakupy z rabatem”

 • 1. Usługobiorcy upoważnieni do używania Znaku na podstawie popisanej przez Strony Umowy mogą skorzystać z usługi „zakupy z rabatem”.
 • 2. W tym celu konieczne jest zalogowanie się na swoje Konto, a następnie w zakładce „Dane Sklepu” kliknąć przycisk „Edytuj” . Po wykonaniu tej czynności na stronie internetowej wyświetlana jest funkcja „kod rabatowy”, którą należy uzupełnić o następujące dane:
  • – tytuł,
  • – opis,
  • – kod,
  • – kwota minimalna,
  • – wygasa,
 • 3. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt. 2 należy usługę aktywować przy pomocy zaznaczenia check-boxa o treści „Aktywny”.
 • 4. Aktywowanie usługi wymaga jej potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Warunki korzystania z usługi „dodaj opinię”

 • 1. Usługobiorca może skorzystać z usługi „dodaj opinię” po wykonaniu następujących czynności:
  • – należy kliknąć na zakładkę „Znajdź sklep”, a następnie wybrać sklep, który chcemy zaopiniować poprzez kliknięcie na logo sklepu,
  • – następnie należy kliknąć na zakładkę „dodaj opinię” ,
  • – po wykonaniu powyższej czynności pojawia się okno komunikatu, które umożliwia wpisanie treści opinii,
  • – następnie należy dokonać oceny sklepu poprzez kliknięcie na gwiazdkę w skali od 1-5,
 • 2. Kolejnym krokiem jest podanie adresu e-mail , a następnie wpisać kod z wyświetlonego obrazka.
 • 3. Czynność należy zakończyć poprzez kliknięcie przycisku „dodaj opinię”.

ROZDZIAŁ IV : Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu biuletynu “Newsletter”

 • 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu biuletynu “Newsletter”, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 • 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@honeste.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (Rynek Główny 39-40/7, 31-013 Kraków).
 • 3. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

ROZDZIAŁ V : Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem strony o adresie elektronicznym https://www.honeste.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@honeste.pl lub też telefonicznie pod numerem (12) 398-62-51, a także na poniższy adres korespondencyjny:
  Honeste sp. z o.o.
  Rynek Główny 39-40/7
  31-013 Kraków
 • 2. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Usługodawcy należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i przyczynę wystąpienia reklamacji wraz z opisem na czym polega.
 • 3. Usługodawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usłuugobiorcę adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

ROZDZIAŁ VI : Dane osobowe

 • 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców w tych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach korzystania z witryny o adresie elektronicznym www.honeste.pl jest Usługodawca.
 • 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
 • 3. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 • 4. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawienia.

ROZDZIAŁ VII : Postanowienia końcowe

 • 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy .
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  • – zmiany graficznej strony internetowej działającej pod adresem elektronicznym https://www.honeste.pl, mającej wpływ na procedurę zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, ewentualnie innych usług świadczonych przez Usługodawcę,
  • – zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także wysyłanie jego zmienionej treści na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym .
 • 4. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 • 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy :
  • – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego,
  • – ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • 6. Niniejszy regulamin na żądanie Usługobiorcy zostanie mu nieodpłatnie udostępniony w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2012 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Honeste sp. z o.o. nie może bez zgody spółki być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową czy świadczeniem usługi. Usługobiorcy, którzy zażądają przesłania Regulaminu w odpowiednim formacie mogą wykorzystywać przedmiotowy Regulamin jedynie dla celów związanych z umową, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.